Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten van GYG Entertainment en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van GYG Entertainment, alsook op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden, verplichten GYG Entertainment niet, tenzij deze vooraf door GYG Entertainment zijn aanvaard en schriftelijk vastgelegd.


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.

 1. “GYG Entertainment” Het boekingsbureau en vertegenwoordiger van de artiest, act, band/ facilitaire dienst; hierna “ GYG” te noemen.
 2. “de Opdrachtgever”, degene die GYG een opdracht verstrekt voor het contracteren van één of meerdere artiesten en/of musici en/of technici, het organiseren van een evenement of een onderdeel hiervan, het verhuren van faciliteiten, etc.;
 3. “de Artiest”, de (beroeps)beoefenaar(s) op het gebied van kunsten en amusement – zijnde artiest, musicus en/of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen, welke direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, evenals degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, evenals degenen die tegen een bedongen en afgesproken prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens GYG heeft (hebben) verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;
 4. “de Toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens GYG heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
 5. “de Wederpartij”, de opdrachtgever, artiest en/of toeleverancier;
 6. “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor GYG en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;
 7. “Rider”, zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, evenals met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;
 8. “Uitkoopsom”, zijnde de netto gage, vermeerderd met sociale lasten en werkgeverslasten en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting;
 9. “Optreden”, de te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst.
 10. “Priklijst”, zijnde de schriftelijke uiteenzetting hoe de act versterkt moet worden, bij welk instrument welke microfoon geplaatst moet worden, wat met welk kanaal op de mengtafel moet corresponderen, wat er via de monitoring hoorbaar moet zijn, etc.
 11. “Stageplan”, zijnde de schriftelijke uiteenzetting hoe het optreden c.q. de act staat opgesteld op het podium.


Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van GYG zijn steeds vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden veertien dagen of zolang schriftelijk is overeengekomen.
 2. De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de opdrachtgever mondeling, dan wel per post, dan wel per e-mail de boeking bevestigd bij GYG. Op dit moment wordt de wederpartij door GYG ook bevestigd en is een overeenkomst tot stand gekomen.
 3. GYG zal de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de wederpartij doen toekomen. De wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van zeven dagen na dagtekening in het bezit is van GYG.
 4. Indien GYG de overeenkomst niet binnen zeven dagen na dagtekening getekend van de wederpartij retour heeft ontvangen, heeft GYG Entertainment, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post of per e-mail aan de wederpartij wordt medegedeeld.
 5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien GYG daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.


Artikel 3. Bepalingen met betrekking tot het evenement

 1. De opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestaties van de gecontracteerde artiest, evenals met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.
 2. De artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen. Deze voorwaarden staan contractueel vastgelegd met de opdrachtgever.
 3. BUMA/STEMRA/SENA rechten komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
 4. De opdrachtgever garandeert:
  1. dat, in het geval van een openlucht optreden, een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of eigendommen van de artiest, toeleverancier en/of GYG. Tevens zorgt de opdrachtgever voor deugdelijk opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
  2. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met GYG een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.
  3. dat de artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
  4. dat er voor de artiest een nette en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, schone en deugdelijke sanitaire voorzieningen, voldoende tafels en stoelen, spiegel en noodzakelijke verwarming;
  5. dat, indien blijkt dat de populariteit van de artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan GYG gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
  6. dat, indien de artiest gebruik maakt van riders en deze door de artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met GYG van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze riders ook door de opdrachtgever zullen worden nageleefd. GYG zal in het voorkomende geval opdrachtgever omgaand informeren over de door de artiest gehanteerde riders;
 5. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:
  1. dat de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht heeft op minimaal twee gratis consumpties (inhoudelijk in overleg), tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
  2. dat de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht heeft op een gratis eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 4 (vier) uur duurt;
  3. dat de artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur tien minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
  4. dat er door artiest een gastenlijst kan worden ingeleverd, waarop personen staan vermeld die door GYG dan wel artiest zijn uitgenodigd het optreden gratis bij te wonen. Deze personen hebben indien van toepassing ook toegang tot kleedkamer en backstage, dit in overleg met artiest.
 6. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van GYG.
 7. Bepalingen ten gevolgen annulering van de artiest en plichten die GYG hierbij aangaat.
  1. GYG behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, zulks tot uiterlijk vijf dagen voor de datum van het evenement, of in overleg met de opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de artiest op de datum van het evenement een televisieoptreden c.q. tv -opname c.q. Cd-opname en/of een buitenlands optreden of buitenlandse tournee heeft, zonder dat GYG hierdoor ten opzichte van de opdrachtgever schadeplichtig wordt.
  2. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7a. is omschreven, dan wel de desbetreffende artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft GYG het recht het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de opdrachtgever, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met GYG (gedeeltelijk) te annuleren.
 8. De toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met GYG gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.


Artikel 4. Rechten

De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door GYG ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij GYG. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GYG van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.


Artikel 5. Prijzen

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten van betreffende overeenkomst geldende prijzen.
 2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van GYG prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is GYG gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Tenzij anders vermeld, zijn alle door GYG gehanteerde prijsopgaven/prijzen exclusief de geldende btw en zonder BUMA/STEMRA en SENA –verplichtingen;
 4. In een uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies inbegrepen.

Artikel 6. Betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden uiterlijk 14 (veertien) dagen voor datum van uitvoering. De opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht op verrekening en/of opschorting.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. GYG heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
 3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan GYG verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 4 (vier) procent, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan GYG tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15 (vijftien) procent bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro).
 4. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door GYG in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede inbegrepen alle juridische kosten verband houdende met de incasso, te vergoeden.
 5. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft GYG het recht diens verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten.
 6. In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers tegenover GYG voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
 7. GYG is steeds gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van GYG te verschaffen.
 8. De opdrachtgever verplicht zich ten opzichte van GYG nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende toeleverancier en/of artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7. Annulering

 1. De wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met GYG gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan GYG mede te delen.
 2. In het geval de opdrachtgever de met GYG gesloten overeenkomst annuleert is de opdrachtgever, naast een eventuele schadevergoeding, tevens de totale overeengekomen uitkoop-gage jegens GYG Entertainment verschuldigd. 2a. Artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.
 3. De opdrachtgever vrijwaart GYG volledig voor iedere aanspraak van de artiest, toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst.

Artikel 8. Klachten

 1. In geval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met GYG gesloten overeenkomst dienen onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf dagen na het evenement, aan GYG per aangetekende brief kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
 2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt GYG geacht alle verplichtingen tegenover de wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid/ Vrijwaring

 1. GYG kan door de wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van een medewerker van GYG of zijn/haar leidinggevenden. Indien en voor zover op GYG enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door GYG uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
 2. GYG is tegenover de wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door GYG of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, evenals voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de artiest. De opdrachtgever vrijwaart GYG voor iedere aanspraak betrekking hebbende op betreffend optreden c.q. betreffende opdracht.
 4. In het geval van meerwerk en/of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 11) komen alle (on)kosten van GYG, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door GYG ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart GYG tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
 5. Onverminderd de bevoegdheid van GYG om van de wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade (vervolg schade daaronder inbegrepen) van GYG, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze Algemene Voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De wederpartij vrijwaart GYG tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 10. Ontbinding

 1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer: – het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken; – de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend; – de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; – GYG gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
 2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor GYG diens verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor GYG als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan: – mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; – een dag van nationale rouw; – contingentering- of andere overheidsmaatregelen – werkstaking; – natuurrampen; – ziekte van de artiest; – het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie GYG voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens GYG.
 2. Met inachtneming van artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden is GYG in geval van overmacht gerechtigd:
  1. hetzij de overeenkomst met de wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat GYG hierdoor jegens de wederpartij schadeplichtig wordt;
  2. hetzij in overleg met de opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de artiest te verplaatsen naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk is artikel 2 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 3. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 12. Onverbindendheid/ Hiaten

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-verdienende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.


Artikel 13. Geschillen

 1. Op de door GYG gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen, voortkomende uit de overeenkomst, zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan het kantongerecht te Almelo.